GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“).


1. Ako Dotknutá osoba vyjadrujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: životopis (ďalej aj „CV“) Prevádzkovateľom.


2. Účelom spracúvania mojich osobných údajov je vedenie evidencie potencionálnych zamestnancov Prevádzkovateľa.


3. Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov, vo forme CV, je určená a terminovaná na dva roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu Dotknutej osoby. Podmienky spracúvania osobných údajov.


4. Ako Dotknutá osoba ďalej udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie a uchovávanie CV mojej osoby, ktorý môže Prevádzkovateľ použiť na vyššie uvedené účely.


5. Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený. Tento súhlas je daný najdlhšie na dva roky, odo dňa udelenia tohto Súhlasu.


6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje predmetom ďalšieho spracúvania.


7. Zároveň vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v transparentnej a zrozumiteľnej forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR.


8. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve:

- požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR,

- na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a 18 GDPR,

- namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR,

- namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR,

- na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR, - podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.


9. Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informácie, v prípade nárokovania práv týkajúcich sa Dotknutej osoby, je kontaktnou osobou HR Manager Mgr. Marcela Masnicová, t.č.: +421 918 403 029, email: marcela.masnicova@eliastech.sk . Zodpovednou osobou je Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V.


10. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením čl. 34 GDPR, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva.


11. Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia čl. 7 bod 3 GDPR.


12. Svojim súhlasom súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých bol tento súhlas vydaný aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.